نمرات امتحان

عنواندرسدانشگاهتاریخ درج
text مبانی طرح معماری داخلیمبانی طرح معماری داخلیدانشگاه علمی کاربردی پارسیان4 تير 1394
text تنظیم شرایط محیطینور و صدادانشگاه علمی کاربردی پارسیان4 تير 1394
text تنظیم شرایط اقلیمیتنظیم شرایط اقلیمیدانشگاه علمی کاربردی پارسیان30 خرداد 1394
text انسان طبیعت معماری داخلیانسان طبیعت معماری داخلیدانشگاه علمی کاربردی پارسیان25 خرداد 1394
text مقدمات طراحی معماریمقدمات طراحی معماریدانشگاه علمی کاربردی پارسیان22 خرداد 1394
pdf مقاومت مصالح و شناخت سیستم های سازه ای و بارگزاریمقاومت مصالح و شناخت سیستم های سازه ای و بارگزاریدانشگاه علمی کاربردی پارسیان22 خرداد 1394
pdf طراحی معماری 2طراحی معماری 2دانشگاه علمی کاربردی پارسیان22 خرداد 1394
pdf آشنایی با تاریخ معماریآشنایی با تاریخ معماریدانشگاه علمی کاربردی پارسیان22 خرداد 1394
pdf مبانی معماری داخلیمبانی معماری داخلیدانشگاه علمی کاربردی پارسیان22 خرداد 1394
pdf مبانی معماریمبانی معماریدانشگاه علمی کاربردی پارسیان22 خرداد 1394
pdf استاتیک و مقاومت مصالحاستاتیک و مقاومت مصالحدانشگاه علمی کاربردی پارسیان22 خرداد 1394
pdf آزمایشگاه مقاومت مصالحآزمایشگاه مقاومت مصالحدانشگاه علمی کاربردی پارسیان22 خرداد 1394
pdf سیر اندیشه مداخله در بافت های فرسودهسیر اندیشه مداخله در بافت های فرسودهدانشگاه علمی کاربردی پارسیان22 خرداد 1394
pdf عناصر و جزئیات ساختمان 2عناصر و جزئیات ساختمان 2دانشگاه علمی کاربردی پارسیان22 خرداد 1394
pdf کارورزی 1کارورزی 1دانشگاه علمی کاربردی پارسیان22 خرداد 1394
pdf کاربرد رایانه در معماری داخلی پایه آرشیکدکاربرد رایانه در معماری داخلی پایه آرشیکددانشگاه علمی کاربردی پارسیان22 خرداد 1394
pdf فرم و فضافرم و فضادانشگاه علمی کاربردی پارسیان22 خرداد 1394
×
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم